雘 hoạch (18n)

1 : Một thứ đá đỏ như xích thạch chi 赤石脂, dùng để pha sơn cho đỏ.