雌 thư (13n)

1 : Con mái, loài có lông cánh thuộc về tính âm (giống cái) gọi là thư, con thú cái cũng gọi là thư.
2 : Yếu lướt. Như thủ thư 守雌 giữ lối mềm nhũn.