雇 cố (12n)

1 : Tên một giống chim. Lại cùng nghĩa với chữ cố 僱.