雄 hùng (12n)

1 : Con đực, các loài có lông thuộc về giống đực gọi là hùng, giống thú đực cũng gọi là hùng.
2 : Mạnh. Như hùng tráng 雄壯 mạnh khoẻ.