隹 chuy (8n)

1 : Một cái tên chung để gọi giống chim đuôi ngắn.