隴 lũng (20n)

1 : Tên đất. Cùng nghĩa với chữ lũng 壟.