隩 áo, úc (16n)

1 : Chỗ nước hỏm vào trong bờ.
2 : Giấn.
3 : Một âm là úc. Bốn phương đất có thể ở được.
4 : Ấm áp.