隖 ổ (13n)

1 : Cùng nghĩa với chữ ổ 塢. Trong làng xóm xây lô cốt đá để phòng giặc cướp gọi là ổ.
2 : Núi trong nước.
3 : Dinh xây thành xung quanh.