隄 đê (12n)

1 : Bờ đê, đắp đê phòng nước tràn vào. Tục viết là 堤.