陴 bì, bài (11n)

1 : Cái tường thấp trên mặt thành. Có khi đọc là chữ bài.
2 : Chân.