陲 thùy (11n)

1 : Ven cõi. Như biên thùy 邊陲 ngoài cõi giáp giới với nước khác.