陬 tưu (11n)

1 : Góc, xó. Như hà tưu 遐陬 nơi xa thẳm, hẻo lánh một xó.