陀 đà (8n)

1 : Chỗ đất gập ghềnh. Có khi viết là 阤.