阽 diêm, điếm (8n)

1 : Nguy. Cũng quen đọc là chữ điếm.