阨 ách (7n)

1 : Đất hiểm.
2 : Cảnh ngộ khốn nạn, vận ách. Cùng nghĩa với chữ ách 厄, chữ ách 阸.