闠 hội (20n)

1 : Cửa ngoài chợ. Vì thế nên thường gọi nơi chợ triền là hoàn hội 闤闠.