闖 sấm (18n)

1 : Ló đầu ra.
2 : Tục gọi sự xông vào là sấm. Như sấm tịch 闖席 xông vào mâm ngồi ăn.