闓 khải, khai (18n)

1 : Mở, mở mang.
2 : Cùng nghĩa với chữ khải 凱.
3 : Một âm là khai. Sáng.
4 : Cái đồ dùng để bắn cung.