闐 điền (18n)

1 : Đầy ních. Như tân khách điền môn 賓客闐門 khách khứa đầy cửa.