閼 át, yên (16n)

1 : Chẹn, lấp.
2 : Một âm là yên. Yên chi 閼氏 tên hiệu vợ chính vua rợ Hung Nô 匈奴, thời Hán 漢.