閹 yêm (16n)

1 : Hoạn, giống đực, con trai thiến mất dái đi gọi là yêm. Như yêm kê 閹雞 gà thiến.
2 : Khí dương thịnh.