閭 lư (15n)

1 : Cổng làng.
2 : Lễ nhà Chu 周 đặt cứ năm nhà gọi một tỷ 比, năm tỷ gọi là một lư 閭, vì thế nên gọi làng mạc là lư lí 閭里.
3 : Họp.
4 : Tên một trận pháp.
5 : Ở.
6 : Con lư, như con lừa mà có một sừng.