間 gian (12n)

1 : Chữ gian 閒 nghĩa là khoảng thì thường viết là 間.