鑫 hâm (24n)

1 : Giàu, thịnh vượng (thường dùng để đặt tên người hay hiệu buôn).