鑪 lô (24n)

1 : Cái hỏa lò, bếp lò. Có khi viết là lô 爐.