鑠 thước (23n)

1 : Nung.
2 : Đẹp.
3 : Quắc thước 矍鑠 mạnh mẽ, người già mà tinh thần còn mạnh cũng gọi là quắc thước.