鑄 chú (22n)

1 : Đúc, đúc loài kim ra các đồ dùng. Như chú đồng 鑄銅 đúc đồng.