鐺 đang, sanh (21n)

1 : Lang đang 瑯鐺 cái khóa.
2 : Một âm là sanh. Cái chõ có chân.