鐧 giản (20n)

1 : Miếng sắt bịt đầu trục xe.
2 : Cái giản, một thứ đồ binh có bốn cạnh mà không có mũi.