鐐 liêu (20n)

1 : Cái khóa sắt. Một thứ đồ hình dùng để khóa trói người tù.