鐏 tỗn (20n)

1 : Dưới cái cán mác bịt đồng tròn như đầu dùi gọi là tỗn.