鎲 đảng (18n)

1 : Một thứ đồ binh hình như cái đinh ba.