鎬 hạo, cảo (18n)

1 : Kinh đô nhà Chu 周 ngày xưa. Ta quen đọc là chữ cảo.