鎡 tư (18n)

1 : Tư cơ 鎡基 đồ làm ruộng như cày, bừa, v.v.