錫 tích (16n)

1 : Thiếc (Stannum, St), sắc trắng như bạc, chất mềm chóng chảy, vì thế nên người ta hay dùng để tráng mặt đồ đồng đồ sắt cho đẹp.
2 : Cho, phàm các cái của triều đình ban cho thưởng cho đều gọi là tích.
3 : Vải nhỏ.
4 : Gậy tầm xích của nhà chùa dùng.