錞 thuần, đỗi (16n)

1 : Thuần vu 錞于 một thứ âm nhạc để đánh nhịp với trống.
2 : Một âm là đối. Xem chữ đối 鐓.