錁 quả (16n)

1 : Thoi vàng, thoi bạc.
2 : Mỡ cho vào xe.