鋼 cương (16n)

1 : Thép. Sắt luyện kỹ gọi là cương.