鋝 luyệt (15 n)

1 : Một thứ cân ngày xưa, tức là sáu lạng mười sáu thù vậy.