銚 diêu, điệu, điều (14n)

1 : Cái thuổng, cái đồ dùng làm ruộng.
2 : Một âm là điệu. Cái soong, cái siêu, cái ấm có chuôi.
3 : Lại một âm là điều. Cái mác.