銖 thù (14n)

1 : Một cách cân ngày xưa. Hai mươi bốn thù là một lạng, một lạng ngày xưa tức là nửa lạng bây giờ.
2 : Cùn, nhụt, người Sở gọi dao nhụt là thù.