銓 thuyên (14n)

1 : Cân nhắc.
2 : Chọn kẻ hiền bổ vào làm quan gọi là thuyên.