銑 tiển (14n)

1 : Gang, một loài kim có chất rất sáng, dùng để đúc nồi đúc chảo.