銎 khung (14n)

1 : Chuôi rìu, chuôi búa để cắm cán vào.