銀 ngân (14n)

1 : Bạc (Argentum, Ag), một loài kim sắc trắng dùng để đúc tiền và làm đồ trang sức.
2 : Trắng. Như ngân hạnh 銀杏 hạnh trắng.
3 : Họ Ngân.