鈕 nữu (12n)

1 : Cái chỗ để cột dây.
2 : Cái cúc áo. Phàm vật gì nhân móc lại mới chặt đều gọi là nữu.