鈍 độn (12n)

1 : Nhụt, đối lại với nhuệ 銳 sắc.
2 : Phàm cái gì không được lưu lợi, không trôi chảy đều gọi là độn.
3 : Chậm chạp, ngu độn, trí khôn không nhanh nhẹn. Như trì độn 遲鈍 đần độn.