釭 công, cang (11n)

1 : Cái ống gang trong bánh xe.
2 : Một âm là cang. Cái đọi đèn.
3 : Mũi tên.