釬 hạn (11n)

1 : Thuốc hàn.
2 : Hàn các kim loại cho liền với nhau cũng gọi là hạn.
3 : Mã giáp trên cánh tay.
4 : Vội, kíp.