釧 xuyến (11n)

1 : Cái xuyến, vòng tay, đồ trang sức của đàn bà.